Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Pomocnik

Akredytacja: proces, który gwarantuje, że organizatorzy zamierzający uczestniczyć w projekcie Wolontariatu Europejskiego spełniają ustalone standardy jakościowe Akcji 2. W celu uzyskania akredytacji organizatorzy muszą wypełnić i złożyć formularz listu intencyjnego, w którym przedstawia się przede wszystkim ogólną motywację i koncepcje organizatora dotyczące działań w ramach Wolontariatu Europejskiego.

Centrum Współpracy SALTO: struktura utworzona w ramach programu „Młodzież w działaniu”, której zadaniem jest prowadzenie szkoleń i udzielanie informacji o określonej problematyce lub określonym regionie.

Cykl szkoleń i ewaluacji Wolontariatu Europejskiego: szkolenia i ewaluacje stanowiące przygotowanie i wsparcie dla wolontariuszy przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu okresu pracy w ramach wolontariatu.

Europass: jednolity zestaw dokumentów umożliwiających obywatelom przedstawienie swych kwalifikacji i umiejętności w sposób jasny i łatwy w dowolnym miejscu w Europie. Zestaw ten zawiera dokumenty, których wzór opracowano na poziomie europejskim w celu zwiększenia przejrzystości kwalifikacji. Mają one ułatwić mobilność wszystkim tym osobom, które zamierzają podjąć pracę lub studia lub uczestniczyć w szkoleniu w dowolnym miejscu w Europie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Krajowego Centrum Europassu oraz na stronie Komisji Europejskiej.

Europejski pakt na rzecz młodzieży: dokument polityczny, który wprowadza spójne podejście do spraw młodzieży w ramach strategii lizbońskiej. W marcu 2005 r. Rada Europejska uznała, że młodzież powinna korzystać z szeregu polityk i działań stanowiących integralną część zrewidowanej strategii lizbońskiej i przyjęła pakt obejmujący trzy obszary: zatrudnienie, włączanie/integrację i awans społeczny, kształcenie, szkolenie i mobilność oraz godzenie życia rodzinnego z życiem zawodowym. Odpowiednie działania w tych obszarach mają zostać opracowane w szczególności w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia, Strategii Integracji Społecznej oraz programu pracy „Edukacja i szkolenia 2010”.

Karta Wolontariatu Europejskiego: dokument komisji określający rolę każdego organizatora w projekcie Wolontariatu Europejskiego oraz najważniejsze zasady i standardy jakościowe Wolontariatu Europejskiego. (Tutaj możesz zapoznać się z treścią Karty Wolontariatu)

Koszty kwalifikowalne: do dofinansowania w ramach programu "Młodzież w działaniu" kwalifikują się wyłącznie koszty, które:

 • są niezbędne do realizacji projektu,
 • zostały uwzględnione w preliminarzu budżetowym załączonym do umowy,
 • są zgodne z zasadami rzetelnego zarządzania finansowego, w szczególności pod względem ekonomiczności i efektywności wydatków,
 • są ponoszone w czasie trwania projektu określonym w umowie,
 • są faktycznie ponoszone przez beneficjenta, księgowane na rachunkach beneficjenta zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i wykazywane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących opodatkowania i ubezpieczeń społecznych,
 • są wyodrębnione i możliwe do zweryfikowania oraz potwierdzone odpowiednimi oryginalnymi dokumentami.

Bezpośrednie koszty kwalifikowalne to te koszty, które – z należytym uwzględnieniem przedstawionych wyżej kryteriów formalnych – można wyodrębnić jako konkretne koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu i które można w związku z tym bezpośrednio zaksięgować na rachunku projektu.

Pośrednie koszty kwalifikowalne (koszty administracyjne): w przypadku niektórych rodzajów projektów koszty pośrednie mogą obejmować kwotę przyznaną według stawki jednolitej w wysokości do 7% bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu, stanowiącą ogólne koszty administracyjne beneficjenta, które można uznać za obciążające rachunek projektu. Koszty pośrednie nie mogą obejmować kosztów wykazywanych w innych pozycjach budżetu. Koszty pośrednie są niekwalifikowalne jeżeli beneficjent korzysta już ze środków finansowych na działalność z budżetu Unii Europejskiej.

Koszty niekwalifikowalne: następujące koszty uznawane są za niekwalifikowalne:

 • zwrot z kapitału,
 • długi i koszty obsługi długów,
 • rezerwy ustanowione na straty lub ewentualne przyszłe zobowiązania,
 • należne odsetki,
 • długi wątpliwe,
 • straty kursowe,
 • podatek VAT, chyba że beneficjent może wykazać, że nie jest w stanie odzyskać kwoty podatku,
 • koszty wykazywane przez beneficjenta, a pokrywane w ramach innego działania lub programu pracy dofinansowywanego ze środków UE,
 • zbyt wysokie lub nieprzemyślane wydatki.

Kraje partnerskie: kraje, które mogą uczestniczyć w programie, ale które nie są tzw. krajami programu. Obejmują one sąsiedzkie kraje partnerskie (Europa Południowo-Wschodnia, Europa Wschodnia i kraje Kaukazu i partnerskie kraje basenu Morza Śródziemnego) oraz inne kraje partnerskie.

Narodowe Agencje (NA): struktury utworzone przez władze krajowe w każdym Kraju Programu w celu zarządzania programem „Młodzież w działaniu” i jego realizacji na poziomie zdecentralizowanym. (Dowiedz się więcej o Narodowych Agencjach)

Odnowione ramy europejskiej współpracy na rzecz młodzieży: szereg dokumentów, które definiują mechanizmy współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych na poziomie europejskim. Odnowione ramy europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych zostały przyjęte przez Radę Ministrów w uchwale z dnia 27 listopada 2009 r. Odnowione ramy są następstwem Europejskiej Strategii Młodzieży zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej przyjętym w kwietniu 2009 i nazwanym „Inwestowanie w Młodzież i Mobilizowanie jej do Działania”. Ramy koncentrują się obecnie na ośmiu obszarach działania: edukacja i szkolenia, zdrowie i sprawność, zatrudnienie i przedsiębiorczość, uczestnictwo, wolontariat, włączenie społeczne, młodzież oraz kreatywność i kultura. Bardziej szczegółowe informacje podano na stronie internetowej Komisji Europejskiej

Organizacja goszcząca (OG): organizator, u którego odbywa się działanie lub wolontariusze wykonują swą pracę w ramach projektu programu "Młodzież w działaniu".

Organizacja koordynująca (OK): organizator realizujący przynajmniej następujące zadania:

 1. wypełnia obowiązki wynikające z finansowej i administracyjnej odpowiedzialności za cały projekt wobec Agencji Narodowej lub Wykonawczej,
 2. koordynuje projekt we współpracy z partnerami-organizatorami,
 3. rozdziela środki finansowe UE pomiędzy organizatorów zgodnie z ich rolą w projekcie.

Organizacja wysyłająca (OW): organizator wysyłający uczestnika (lub grupę uczestników), aby umożliwić mu uczestnictwo w działaniu bądź okresową pracę w charakterze wolontariusza za granicą.

Umowa o realizacji projektu Wolontariatu Europejskiego: wewnętrzna umowa pomiędzy organizatorami i wolontariuszami Wolontariatu Europejskiego określająca w sposób sformalizowany podział zadań, obowiązki i przypadającą na każdą ze stron część środków finansowych przyznanych na projekt Wolontariatu Europejskiego.

Youthpass: strategia umożliwiająca uczestnikom programu „Młodzież w działaniu” otrzymanie certyfikatu, który opisuje i poświadcza umiejętności doświadczenie zdobyte w ramach edukacji pozaformalnej. Więcej informacji o Youthpassie na naszej stronie.

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu