Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Szkolenie i tworzenie sieci

Dla kogo?

Uczestnikami w tych projektach mogą być wszyscy zainteresowani edukacją pozaformalną i pracujący z młodzieżą, jak również sama młodzież, która chce nawiązać współpracę międzynarodową.

Dofinansowuje się szkolenie osób pracujących z młodzieżą, a w szczególności liderów projektów. Wspiera się także wymianę doświadczeń, fachowej wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy osobami pracującymi z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych, jak również działania, które mogą prowadzić do powstania trwałych i dobrych projektów, przedsięwzięć partnerskich i sieci.

Kierunek działań:

1. Projekt promujący wymianę, współpracę i szkolenie w zakresie pracy z młodzieżą. Udział w takim projekcie to okazja do rozwoju umiejętności i zdobycia wiedzy z zakresu pracy z młodzieżą, jak również możliwość wymiany doświadczeń, poznanie rozwiązań stosowanych w innych krajach i organizacjach.

2. Projekt prowadzący do przygotowania kolejnych przedsięwzięć w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Ułatwia on wszystkim potencjalnym uczestnikom przygotowanie i organizację nowych projektów, umożliwia znalezienie partnera zagranicznego.

Projekt ma trzy fazy: planowanie i przygotowanie, realizacja działania, ewaluacja (włącznie z refleksją na temat ewentualnej kontynuacji).

We wszystkich fazach projektu należy uwzględnić zasady i praktyki edukacji pozaformalnej.

Działania w ramach Akcji 3.1 - Szkolenie i tworzenie sieci

Staże typu podpatrywanie pracy (ang. job shadowing) to krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju, którego celem jest wymiana doświadczeń, zdobycie umiejętności i wiedzy oraz nawiązanie współpracy mogącej w przyszłości zaowocować wspólnymi projektami.

Wizyta przygotowawcza to krótkie spotkanie z potencjalnymi partnerami, którego celem jest przygotowanie się do ewentualnego projektu międzynarodowego. Takie spotkania służą ulepszeniu i rozwinięciu aktualnej współpracy oraz przygotowaniu przyszłego projektu w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Spotkanie ewaluacyjne to spotkanie zaplanowane z partnerami, które ma na celu ocenę dotychczasowych prowadzonych projektów: spotkań, seminariów, kursów szkoleniowych. Spotkania te ułatwiają partnerom ocenę jakości swoich działań i przedyskutowanie ich ewentualnej kontynuacji współpracy.

Wizyta studyjna pozwala zapoznać się z charakterystyką pracy z młodzieżą i polityką młodzieżową w jednym kraju goszczącym. Wizyty studyjne koncentrują się na określonej tematyce, a na ich program składają się wizyty i spotkania w miejscu realizacji różnych projektów i w różnych organizacjach.

Działania służące tworzeniu przedsięwzięć partnerskich to działania, które organizuje się w celu umożliwienia uczestnikom znalezienia partnerów do współpracy międzynarodowe. Działania służące tworzeniu przedsięwzięć partnerskich łączą potencjalnych partnerów i ułatwiają tworzenie nowych projektów wokół wybranej tematyki.

Seminarium stwarza możliwość dyskusji i wymiany doświadczenia. Zazwyczaj dotyczy wybranej tematyki związanej z pracą z młodzieżą.

Kurs szkoleniowy jest projektem edukacyjnym dotyczącym określonej tematyki, którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji, wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie odpowiednich postaw uczestników. Kursy szkoleniowe przyczyniają się do podniesienia jakości pracy z młodzieżą w ogóle lub konkretnie w projektach programu „Młodzież w działaniu”.

Tworzenie sieci i współpraca w ramach sieci to kilka połączonych działań lub cykl działań zmierzających do stworzenia nowych sieci lub wzmocnienia i rozszerzenia istniejących sieci w ramach programu "Młodzież w działaniu".

Miejsce:

Kraj programu lub sąsiedzki kraj partnerski; wyjątek: projekty nie mogą odbywać się w  krajach basenu Morza Śródziemnego. (Patrz lista sąsiedzkich krajów partnerskich). Współpraca z tymi krajami, gdy działania odbywać się mają, w którymś z nich możliwa jest w ramach programu EuroMed Youth IV

Dofinansowanie:

W zależności od działania można ubiegać się o dofinansowanie w ramach poszczególnych kategorii. Program dofinansowuje 70% kosztów podróży, zapewnia ryczałtowe pokrycie kosztów działań, wyzywienia i noclegu. Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są w Przewodniku. Stawki, w oparciu o które nalicza się budżet, różnią się w zależności od tego, czy projekt odbywa się w Polsce, czy też w sąsiedzkim kraju partnerskim.
 

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu