Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Młodzież w działaniu" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Młodzież w Działaniu
Komisja Europejska Fundacja Rozwmoju Systemu Edukacji

Szkolenie międzynarodowe "How CSR works?"

Termin spotkania: 
03.11.2014 - 08.11.2014
Status: 
Nabór zakończony
Miejsce spotkania: 
Budapeszt, Węgry
Termin zgłoszeń: 
28.09.2014
Rodzaj spotkania: 
Międzynarodowe wysyłające

How CSR works? to międzynarodowe szkolenie skierowane do liderów organizacji pozarządowych i osób odpowiedzialnych za realizację projektów młodzieżowych i na rzecz młodzieży służące zdobyciu wiedzy i umiejętności budowania współpracy z sektorem biznesu. Tematyka szkolenia w głównej mierze będzie skoncentrowana na zagadnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i fundrisingu.

Zgodnie z definicją wskazaną przez Komisję Europejską, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR) oznacza, że firmy − z własnej inicjatywy i niezależnie od uregulowań prawnych − w swojej codziennej działalności podejmują działania na rzecz społeczeństwa i środowiska.

Tematyka szkolenia wpisuje sie w cele i priorytety Programu Erasmus+, który ma na celu promowanie współpracy i synergii między podmiotami działającymi na rzecz edukacji młodzieży, wykorzystującymi metody edukacji pozaformalnej (organizacje pozarządowe, instytucje kultury, kluby młodzieżowe itp.) a sektorem biznesowym (spółki, przedsiębiorstwa, korporacje).

Nawiązanie współpracy powinno służyć zwiększaniu kompetencji młodzieży i osób pracujących z młodzieżą poza systemem szkolnym, poprzez wypracowywanie nowatorskich programów edukacyjnych, metod i narzędzi edukacyjnych. Współpraca międzysektorowa (np. organizacja pozarządowa + biznes) daje szansę na wypracowanie nowych i dotąd niewykorzystywanych rozwiązań (np. w ramach strategii CSR współpraca firmy i organizacji pozarządowej przy opracowaniu i wdrożeniu programu edukacyjnego dla młodzieży służącego rozwijaniu umiejętności skutecznego planowania i zarządzania projektami, zakładający aktywny udział specjalistów danej firmy np. na zasadzie wolontariatu pracowniczego).

Szczegółowy opis szkolenia i jego koncepcji znajdziecie na stronie SALTO-Youth RC, poprzez którą możecie zgłosić się na szkolenie: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ho...

Szkolenie trwa pełne cztery dni, 3 listopada i 8 listopada są dniami przeznaczonymi na podróż.

Cel i tematyka: 
 • zaprezentowanie możliwości współpracy z sektorem biznesowym w ramach strategii CSR;
 • poznanie szans, jakie stwarza CSR i fundraising dla organizacji pozarządowych i ich działań na rzecz młodzieży;
 • zapoznanie uczestników z przykładami dobrych praktyk i przykładów owocnej współpracy;
 • zagrożenia i zyski w kontekście CSR;
 • umożliwienie spotkania z reprezentantami sektora biznesowego i zrozumienie, na jakich platformach można podejmować współpracę;
 • przekazanie praktycznej wiedzy i narzędzi z zakresu fundrisingu;
 • przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących nawiązywania partnerstw z sektorem biznesowym.
Profil uczestnika: 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które:

 • są pełnoletnie
 • sprawnie posługują się językiem angielskim, który będzie językiem roboczym szkolenia;
 • posiadają doświadczenie w zakresie inicjowania i realizacji projektów, w tym na rzecz młodzieży (zarówno w zakresie zarządzania projektem i finansami);
 • są zainteresowane nawiązywaniem współpracy z sektorem biznesowym (preferowane będą zgłoszenia osób, które mają za sobą pierwsze podejścia do nawiązania takiej współpracy);
 • zamierzają realizować projekty na rzecz młodzieży, z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej, we współpracy z sektorem biznesowym (np. w ramach Akcji 2 Partnerstwa Strategiczne Programu ErASMUS+).
Zgłoszenia: 

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 28 września za pośrednictwem portalu internetowego SALTO-Youth: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ho...

Uwaga! Wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku angielskim.

Warunki uczestnictwa: 

Szkolenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży (oprócz transportu miejskiego w miejscu zamieszkania) zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 500 euro po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego raportu oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Aby udokumentować wkład uczestnika w koszty wydarzenia razem z rozliczeniem kosztów należy przesłać dokument potwierdzający ubezpieczenie (z ceną) oraz bilety komunikacji miejskiej, jeśli z niej korzystano dojeżdżając na lotnisko w Polsce.

Szczegółowy Regulamin dostępny jest na stronie: http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/course/37/regulam...

Kalendarz wydarzeń

Program Młodzież w Działaniu